WPML not installed and activated.

تهیه مدل محیط‌ زیستی جهت استقرار نیروگاه‌های حرارتی در کشور

عنوان مقاله: تهیه مدل محیط زیستی جهت استقرار نیروگاه‌های حرارتی در کشور

نویسندگان: رضا صمدی، تیکا سهراب

محل نشر: مجله محیط‌شناسی، سال سی و سوم، شماره 44. زمستان 86، صفحه 82-73

امروزه مطالعات مکان‌یابی به منظور توسعه صنعتی به ویژه در مورد نیروگاه‌های حرارتی بسیار متداول شده است. در این گونه مطالعات مشخصه‌های مختلف مورد توجه قرار می‌گیرند. در تحقیق حاضر در مرحله اول، انواع نیروگاه‌های حرارتی و نحوه کارکرد آنها مورد بررسی قرار گرفت، سپس وضعیت نیروگاه‌های حرارتی موجود در کشور و اثرات محیط‌زیستی آنها تشریح شد و در مرحله بعد مشخصه‌های مؤثر در فعالیت نیروگاه، انتخاب محل و عملکرد آن مشخص و به سه دسته فنی، محیط‌زیستی و اقتصادی- اجتماعی به شرح زیر تقسیم‌بندی گردید:

الف: مشخصه‌های محیط‌زیستی (شیب، آب، گسل، هواشناسی، خاک، زمین‌شناسی و پوشش گیاهی)،

ب: مشخصه‌های اقتصادی- اجتماعی (سوخت، راه و مراکز جمعیتی)،

ج: مشخصه‌های فنی (خطوط برق، بار مصرف و ارتفاع از سطح دریا).

در نهایت مدل محیط‌زیستی برای نیروگاه‌های حرارتی ارائه شد که در آن مناطق از نظر قابلیت احداث نیروگاه به سه طبقه مناسب، کمی مناسب و نامناسب تقسیم‌بندی گردید.

 دانلود اصل گزارش

1392 © تمامی حقوق برای مدیریت پایدار آب محفوظ میباشد.

طراحی سایت توسط 1001وب